مرغ مگس خوار در حال نوشيدن شهد گل
مرغ مگسخوار hummingbird : کوچکترين پرنده ي جهان است. مغز اين پرنده %2/4 وزن بدنش را تشکيل مي دهد. اين پرنده داراي هوش سرشاري است. شنوايي او بسيار بهتر از انسان است. اين پرنده فاصله هاي دور را بهتر از انسان مي بيند. مرغ مگس خوار حس بويايي ندارد و از زبانش براي خوردن شهد گل ها استفاده مي کند.قلبش بيش از 1260 بار در دقيقه مي زند و% 5/2 وزن بدنش را تشکيل مي دهد.سوخت و ساز اين حيوان 100 برابر متابوليزم فيل است.از آن جايي که پاي اين پرنده بسيار ضعيف است،ترجيح مي دهد بيشتر پرواز کند.طول اين پرنده به طور متوسط 5/8 سانتي متر و وزنش بين 2 و 20 گرم مي باشد.نوع مونث اين پرنده بزرگتر از نوع مذکرش است.جوجه هاي اين مرغ تا مدتي قادر به پرواز نيستند.عمر اين حيوان حدود 5 سال است. بال هاي اين پرنده در هر ثانيه 70 بار به هم مي خورند، اما به هنگام شيرجه در هر ثانيه 200 بار به هم مي خورند.اين پرنده قادر است 30 مايل در ساعت پرواز کند و به هنگام پرواز در يک نقطه ثابت بماند و يا حتي عقب عقب برود.اين پرندگان از قندي که در شهد گلها وجود دارد نيروي لازم را براي تحرک و پرواز محيرالعقول خود کسب مي کنند و مواد پروتئ
نظرات کاربران
UserName