کلسياي شهر ماگدبورگ آلمان
ماگدبورگ (به آلماني : ماگدبورگ) يکي از شهرهاي آلمان و مرکز ايالت زاکسن -- آنهالت اين کشور است. اين شهر که بر کرانه رودخانه البه جاي دارد. بر اساس آمار سال ???? ميلادي، جمعيت اين شهر برابر با ??????? نفر بوده است.ماگدبورگ يکي از شهرهاي اصلي آلمان در سدههاي ميانه بود. امپراتور اتوي يکم بيشتر روزگار خود را در اين شهر گذراند و در کليساي جامع همين شهر به خاک سپرده شد. اين شهر مركز فاشيزم مدرن آلمان ميباشد و بيشترين آمار خودكشى در بين پناهجويان خارجى متعلق به اين ايالت و اين شهر است. احزاب نژادپرست NPD و DVU به طور سنتى در بين اهالى اين شهر جايگاه ويژه ايى دارند. ا به طور ميانگين در هر ماه بيش از صدها مورد برخورد، شكنجه و آزار خارجيها در اين شهر توسط پليس گذارش ميشود، به طوريكه تنها در ماه اكتبر سال 2008 بيش از 340 مورد بيگانه ستيزى يا حمله به خارجيها در اين شهر توسط پليس گزارش شد. با وجود اينكه تحصيل در اين شهر رايگان است، دانشجويان خارجى بسيار اندكى به اين شهر مى آيند و عمده آنها هم بعد از چند ترم به خاطر جو شديد نژادپرستانه اين شهر را ترك ميكنند.
نظرات کاربران
UserName