کليساي بزرگ Frauenkirche در درسدن المان در شب
کليساي بزرگ Frauenkirche در درسدن المان : اين کليسا در قرن 18 ساخته شده است مشخص ترين ويژگي اين کلسيا گنبد بسيار زيبا و 96 متري ان است که يک شاهکار مهندسي محسوب مي شود اين کلسيا در جريان جنگ جهاني دوم تخريب شد اما دوباره بازسازي شده است - درسدن (Dresden) پايتخت ايالت زاکسن در کشور آلمان است.
نظرات کاربران
UserName