پانورما شهر گرايفسوالد در ايالت مکلنبورگ آلمان
گرايفسوالد (به آلماني : ??a?fsvalt) يکي از شهرهاي شمال شرقي آلمان است که در ايالت مکلنبورگ -- فورپومرن واقع شده است. اين شهر در ساحل درياي بالتيک واقع شده و رودخانه? کوچک ريسک از داخل آن عبور ميکند. گرايسفوالد در ميانه? شهرهاي برلين و هامبورگ قرار گرفته و از هرکدام از اين شهرها حدود ??? کيلومتر فاصله دارد. اين شهر به جهت جايدادن دانشگاه گرايسفوالد و نيز عبور خط لوله? گاز از آن، در سطح بين المللي شناخته شده است. بزرگترين جزاير آلمان به نامهاي روگن و اوسدوم در نزديکي گرايسفوالد قرار گرفته است. ?? پارک ملي متعلق به ? کشور همسايه نيز در نزديکي اين شهر واقع شدهاست. جمعيت گرايفسوالد حدود ?????? نفر برآورد شده که از اين تعداد ?????? نفر دانش آموز و ????? نفر از کارکنان دانشگاه اين شهر هستند.
نظرات کاربران
UserName