مسابقات انجمن موج سواري حرفه اي
انجمن موج سواري حرفه اي که برگزار کننده مسابقات جهاني موج سواري حرفه اي و حمايت از ورزشکاران اين حرفه است. مرکز اين انجمن در استراليا قرار د ارد.
نظرات کاربران
UserName