حرکت بسوي خورشيد
بيشتر تمدنهاي بشري در کنار آبراهها شکل گرفته و مسلما قايق و بعدتر کشتي وسيله‌اي مهم براي تردد و حمل و نقلشان بوده است. اما مشهورترين تمدني که از دريانوردي سود برد و آن را توسعه داد تمدن فينيقيه بود، آنها با توسعه دريانوردي توانستند در درياي مديترانه امپراتوري دريايي خود را از سواحل لبنان امروزي تا تونس و مراکش (کارتاژ آن زمان) ايجاد کنند. در سنگ نگاره‌هاي تمدن آشور فينيقيان سوار بر کشتي‌هاي پارويي در حال حمل الوارهاي سدار لبناني ديده مي‌شوند. همچنين آشوريها خود از کشتي به‌عنوان وسيله حمل و نقل و جنگ استفاده مي‌کردند.
نظرات کاربران
UserName