نقاشي قايق بادباني در طوفان
کشتي شناور بزرگي است که براي حمل مسافر و بار بر روي آبهاي آزاد يا رودخانه و درياچه‌هاي پهناور استفاده مي‌شود. از ديگر شناورها مي‌توان از قايق، بارج، لنج و زيردريايي نام برد، با اين همه، وسايل ديگري نيز هستند که مي‌توان به فهرست فوق افزود: کاياک، کرجي، کانو،...
نظرات کاربران
UserName