کشتي بادبادباني
گونه‌هاي کشتي برحسب نيروي محرکه: کشتي‌هاي قديمي، کشتي‌هاي پارويي، کشتي‌هاي بادباني، کشتي‌هاي بخارک، کشتي‌هاي مدرن، کشتي‌هاي ديزلي (نوع رايج امروزي)،کشتي‌هاي اتمي / هسته‌اي (با موتور بخار و سوخت هسته اي).
نظرات کاربران
UserName