کشتي بادبادباني جستجو گر
تسلط يونانيهاي باستان بر کشتي و دريانوردي توانست آنها را در نبرد دريايي با خشايار شاه شاهنشاه هخامنشي، عليرغم شکست در نبرد زميني، پيروز کند. در بين اقوام مديترانه‌اي کشتي نقش مهمي در تحولات تجاري و نظامي بازي مي‌کرده است. رومي ها نيز از کشتي براي تسلط بر مديترانه استفاده کردند. بعدها اروپاييان با بکارگيري قطب نما بعد از دوره رنسانس شروع به جستجوي کره زمين کردند و تسلط بر فناوري کشتي سازي و دريانوردي و يافتن منابع جديد و ايجاد مستعمرات توانست آنها به قدرتهاي برتر دنيا تبديل کند.
نظرات کاربران
UserName