نقاشي قايق بادبادباني
قايق بادباني قايقي است که عمدتاً با نيروي باد حرکت مي‌کند و از اين نظر گونه‌اي ناو بادباني است. قايق بادباني بسته به نوع بدنه و بادبان‌هاي آن، نام‌هاي مختلفي دارد. قايق بادباني عمدتاً در قايق‌راني تفريحي و ورزشي بکار مي‌رود، هرچند کاربردهاي نظامي و پژوهشي و تجاري نيز دارد.
نظرات کاربران
UserName