تصاوير ديدني، عکس العمل هاي مربيان بسکتبال در بازي
از ديدگاه کارکردي هيجانها به صورت واکنش‌هاي زيستي تکامل يافته‌اند تا به ما کمک کنند تا با تکليف اساسي زندگي مثل مواجه شدن با تهديد به خوبي کنار بياييم. علاوه بر اين هيجانها به هدفهاي اجتماعي هم کمک مي‌کنند. هيجانها احساسات ما را به ديگران منتقل مي‌کنند، بر نحوه تعامل ديگران با ما تاثير مي‌گذارند، ما را به تعامل اجتماعي فرا مي‌خوانند و نقش مهمي در برقراري روابط ميان فردي ، حفظ و قطع آن دارند.
نظرات کاربران
UserName