چرخ دنده هاي زندگي سخت
آمار موجود از اوايل قرن نوزدهم نشان مي دهد که کشيدن سيگار ميان اقشار تحصيل کرده و مرفه بين سنين 35 تا 64 مرسوم بوده است اما امروزه کشيدن سيگار ميان نوجوانان (18- 24 ساله) بخصوص آنها که از رفاه کامل برقرار نيستند رايج مي باشد. همچنين رشد مصرف سيگار از دهه 1990 به بيش از 50 درصد رسيده است که عامل اصلي آن را تبليغات مي دانند. در ادامه مطلب قبل در اين قسمت به گوشه اي از خطرات کشيدن سيگار اشاره مي شود.
نظرات کاربران
UserName