جا خاک سيگاري سبز
دود سيگاري که در محيط وجود دارد به Environmental tobacco smoke يا ETS معرف است. ETS ناشي از سيگار معمولي يا برگ همانند دود سيگاري که به دهان وارد مي شود شامل همان سموم و مواد سرطان زا مي باشد. تنها نکته آن است که سيگار برگ به علت دارا بودن ميزان تنباکوي بيشتر ETS بيشتري توليد مي کند.
نظرات کاربران
UserName