دود سفيد سيگار
مصرف هر يك نخ سيگار ، 5/5 دقيقه از عمر انسان مي كاهد. در صورت تغيير ننمودن ميزان شيوع مصرف دخانيات انتظار مي رود كه تا 20 سال آينده هر سال 10.000.000 نفر به علت سيگار كشيدن بميرند (( بد نبست بدانيد كه بيش از نيمي از اين قربانيان ساكنين كشورهاي در حال توسعه يا جهان سوم مي باشند .
نظرات کاربران
UserName