سيگار برگ
سيگار برگ بريده يا خردکرده? توتون که معمولاً در کاغذ نازک پيچيده شده‌است که براي «کشيدن دود» آن بکار مي‌رود. سيگار به اين معني را فرنگي‌ها سيگارت مي‌گويند. و در اصطلاح آنها به آنچه ما سيگار برگ ميگوئيم، سيگار اطلاق مي‌شود. طرز استفاده آن اين طور است که يک طرف آن را آتش مي‌زنند، و از طرف ديگر هوا را به درون ريه‌ها مي‌کشند (پُک زدن). نيکوتين موجود در دود تنباکو سبب مسموميت خفيف و بروز حالت سرخوشي کوتاه‌مدت مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName