پله پله تا انتهاي زندگي
سيگار كشيدن يكي از عادت ها و وابستگي هاي زيان آور در جهان امروز و يكي از بلاهايي است كه امروز گريبانگير مردم دنيا شده و باعث مي شود انسانهاي زيادي به تباهي كشيده شوند و سرمايه هاي فراواني به هدر رود .
نظرات کاربران
UserName