خاک سيگار
نيکوتين عاملي است که در تنباکو موجود است و نماينده خطر بسيار بزرگ سيگار يعني اعتياد مي باشد. سيگارهاي معمولي حدود 9 ميلي گرم و سيگارهاي برگ بين 100 تا 400 ميلي گرم نيکوتين در بر دارند. نيکوتين به محض آنکه به داخل ريه کشيده شود جذب مي شود و اثر اعتياد آور خود را باعث مي شود علت آنکه افراد کمتر به سيگار برگ معتاد هستند آن است که آنها دود سيگار را به داخل ريه خود نمي کشند. اما نيکوتيني که در دهان مي ماند بيشتر حالت يک سم خطر دارد تا يک ماده اعتياد آور.
نظرات کاربران
UserName