کروکوديل عظم الجثه
کروکوديل Crocodile جانوري است خزنده و سخت‌پوست داراي چهار دست و پا، در آب به راحتي شنا مي‌کند، اما هميشه در آب نمي‌ماند و تخم‌هايش را در خشکي مي‌گذارد. اين حيوان داراي فک و دندان‌هاي بسيار نيرومند است و به خانواده کروکوديليان تعلق دارد.از نظر ظاهري بسيار شبيح به تمساح هستند اما با هم فرق مي کنند كروكوديل يكي از نادر گونه‌هايي است كه از دوران‌هاي ماقبل تاريخ تاكنون باقيمانده است. زيست‌شناسان، دليل مهم زنده ماندن اين موجود از ماقبل تاريخ تا امروز را سازگاري كامل او با شرايط جغرافيايي و ساكنين رودخانه‌ها و درياچه‌ها ميدانند کروکوديل‌ها اسم خود را از يونانيان گرفته‌اند که آنها را در رودخانه نيل مشاهده کرده‌اند. يوناني‌ها آنها را کروکوديلوس ناميدند، يک کلمه ترکيبي کروک که به معني سنگ‌هاي کناره رودها و دريلوس که به معني «کرم» است. يونانيها اين حيوانات را «کرمهاي سنگ» ناميدند، چون کروکوديل‌ها برروي سنگهاي کناره‌هاي رودخانه‌ها در آفتاب دراز مي‌کشند.اين خزنده? آبي و خشکي بزرگ در سراسر مناطق استوايي آفريقا، آسيا، آمريکا و استراليا زندگي مي‌کند. گونه‌اي از اين حيوان نيز در كشور ما وجود دارد كه به
نظرات کاربران
UserName