دره هاآ در بوتان
پادشاهي بوتان کشوري است در جنوب آسيا. پايتخت آن تيمفو است. بوتان به علت عدم داشتن موقعيت استراتژيک ، همچنين کوهستاني و صعب العبور بودن منطقه هرگز مورد طمع و دست اندازي استعمارگران قرار نگرفت و حکومت غالب ، حکومت پادشاهان محلي بوده‌است . در قرن ?? به علت هم جواري بوتان با منطقه? تبت و شهر لهاسا مرکز بوداييان، بوتان به تدريج تحت تاثير افکار بودايي قرار گرفت، و در اين کشور حکومت مذهبي افراطي بودايي شکل گرفت.
نظرات کاربران
UserName