بزرگ راه‌هاي سائوپائولو
پل کابلي اوكتاويا فرايس د اوليوريا (Octavio Frias de Oliveira ) در سائو پائولو، برزيل بر روي رودخانه پين هيروس (Pinheiros)، بازگشايي پل در ماه مه سال 2008 كه ارتفاع آن به 138 متر (453 فوت) مي رسد. اين پل تنها پل درجهان است كه از دو جاده تمام بتني منحني پشتيباني مي كند. در پايان ماه دسامبر چراغ ها اين پل جهت ايجاد افكت هاي نوري به آن اضافه شد رتا در ايامي خاص روشن گردد. اين پل يشتر اوقات جهت انجام تبليغات تلويزيوني ماشين مورد استفاده قرار مي گيرد.
نظرات کاربران
UserName