گردباد کاترينا در سال ????
طوفان استوايي “کاترينا” با بادهاي تند و باران هاي شلاقي در مسير گذر از سواحل جنوبي قاره آمريكاست. اين طوفان استوايي خشن، در مسير عبور خود در دايره اي عظيم پيچ مي خورد و پيش مي تازد و خسارات گستردهاي به بار آورد .
نظرات کاربران
UserName