خزه هاي رنگارنگ در بيابان cedarberg
منطقه cedarberg در آفريقاي جنوبي و در کيپ شمالي قرار دارد که داراي پوشش گياهي متنوعي است در انجا مناطقي وجود دارد که از خزه هاي رنگارنگ پوشيده شده است خزه‌ها گياهاني هستند داراي ?? هزار گونه متعلق به شاخه خزه‌تباران (Bryophyta).اين گياه کند رشد از اولين گياهان زميني به‌شمار مي‌آيد و اندام (ساقه و ريشه و برگ) ندارند بلکه ساختارهايي شبيه به آن دارند.خزه‌ها به وسيله هاگ توليدمثل مي‌کنند. اين گياهان ساختارهاي عمودي ساقه‌مانند دارند.
نظرات کاربران
UserName