قطرات زيباي شبنم روي برگي سبز
خواص برگ وساقه گشنيز : 1- گشنيز خواب آور است . 2- مسکن و آرام کننده است . 3- مسموميت هاي حاصله از مواد پروتئيني را برطرف مي کند . 4- با غذا گشنيز بخوريد تا از ترش شدن غذا جلوگيري کند . 5- براي برطرف کردن بوي بد دهان سوپ گشنيز بخوريد. 6- تشنگي را برطرف مي کند و طحال را تميز و تقويت مي کند . 7- دل درد را برطرف مي کند و براي فتق مفيد است .
نظرات کاربران
UserName