برگ سبز با لبه هاي سفيد
فتوسنتز از نظر لغوي به معني توليد با استفاده از نور خورشيد است. در فتوسنتز ، انرژي خورشيدي براي اکسيد کردن آب ، آزاد شدن اکسيژن و نيز احيا کردن co2 به ترکيبات آلي و در نهايت قند بکار مي‌رود. فتوسنتز شامل دو دسته از واکنشهاست: واکنشهاي نوري و واکنشهاي تاريکي.تنفس فرايندي است که انرژي ذخيره شده در مواد انرژي‌زا مانند کربوهيدراتها را به شيوه‌اي کنترل شده ، آزاد مي‌کند. در طي تنفس انرژي آزاد ، رها شده و به شکل ATP در مي‌آيد که اين شکل از انرژي مي‌تواند به سهولت براي نگهداري و رشد گياه مورد استفاده قرار گيرد.
نظرات کاربران
UserName