برگ سبز
در فتوسنتز انرژي خورشيدي براي اکسيداسيون آب ، آزاد کردن اکسيژن و نيز احيا کردن دي‌اکسيد کربن به ترکيبات آلي و در نهايت قند بکار مي‌رود. اين مجموعه از کارها را واکنشهاي نوري فتوسنتز مي‌نامند. محصولات نهايي واکنشهاي نوري براي ساخت مواد قندي مورد استفاده قرار مي‌گيرد که به مرحله ساخت قندها واکنشهاي تاريکي فتوسنتز گفته مي‌شود. محل انجام واکنشهاي نوري و تاريکي در داخل کلروپلاست متفاوت است.
نظرات کاربران
UserName