برگهاي سبز روي ساقه
اخيرا در مجامع بين‌المللي بحثهايي راجع به اعتبار پيشگوييهاي مربوط به اثر جنگ هسته‌اي بر بيوسفر به ميان آمده است. برخي مطالعات پيشگويي مي‌کنند که جنگهاي هسته‌اي ابرهاي عظيمي از گردو غبار را بوجود مي‌آورند که قادرند ماهها جلوي تابش خورشيد را بگيرند که به اين پديده زمستان هسته‌اي گفته مي‌شود. آنچه مسلم است در غياب خورشيد پوششهاي طبيعي و گياهان زراعي از بين خواهند رفت و از هم پاشيدگي زنجيره غذايي نتايج مصيبت باري را به دنبال خواهد داشت. اين موارد بر اين واقعيت تاکيد دارند که فتوسنتز بدون وجود نور ممکن نيست و فرايند فتوسنتز رمز وجود حيات بر روي کره زمين است.
نظرات کاربران
UserName