برگ سبز
عمل فتوسنتز تا حدود 1200 فوت کندل رابطه مستقيمي با شدت نور دارد ولي از آنجا که بويژه در گياهاني که شاخساره متراکم دارند تنها معدودي از برگ ها در معرض تابش مستقيم آفتاب هستند و بقيه برگها در سايه ساير برگها واقع مي شوند، بنابراين نور بايد با شدتي بسيار بيش از مقدار لازم به برگها بتابد تا تمام برگها بتوانند از مقدار لازم نور برخوردار شوند.
نظرات کاربران
UserName