برگ سبز زيبا از نزديک
در فرآيند فتوسنتز اندامک(Organell) کلروپلاست که کلروفيل است، انرژي نوراني را گرفته و با کمک آن، ملکول آب را مي شکند و توليد انرژي شيميايي مي کند، همين کار انرژي است که در تثبيت گاز انيدريد کربنيک و ساخته شدن قندهاي ساده به کار مي رود. نور در اين عمل، نقش اصلي را به عهده دارد، ولي قسمت اعظم نوري که به گياه مي تابد در عمل فتوسنتز به کار گرفته نمي شود و تنها حدود يک درصد آن صرف اين کار مي گردد و بقيه مقداري بازتاب و مقداري هم صرف گرم نمودن برگ مي شود که به فرآيند فتوسنتز سرعت مي بخشد.
نظرات کاربران
UserName