قطره اي شبنم روي ساقه اي سبز
تهيه آب ترنجبين («ترنجبين»ماده ا‍ي است شيرين كه بصورت شبنم روي گياه«حاج»(همان خارشتر يا خار بز)مي نشيند) : مقداري ترنجبين رادر آب جوش حل مي كنند . سپس ما يع صاف روي آن را بر ميدارند و مي گذارند قدري بماند، تا مواد خارجي آن ته نشين شود.حالا مايع صاف شده ي روي آن آماده ي نوشيدن است.نوشيدن آب ترنجبين در هنگام صبح ناشتا موثرتر؛ و مقدار خوراك معمول آن 12تا 35 گرم است .مي توانيد اين نوع گياه را از دارو خانه ها ي گياهي تهيه كنيد.
نظرات کاربران
UserName