آرزوي رسيدن به معشوق
ايام، ايام حج است و موسم، موسم ذبح اسماعيل
اي حاج! اسماعيل تو کيست؟ چيست؟
نيازي نيست؟ کسي بداند، بايد خود بداني و خدايت
، اسماعيل تو ممکن است فرزندت نباشد، تنها پسرت نباشد، زنت، شويت، شغلت، شهرتت، شهوتت، قدرتت، موقعيتت، مقامت.....


من نمي‌دانم، هر چه در چشم تو، جاي اسماعيل را در چشم ابراهيم دارد،
و اکنون که "آهنگ خدا" کرده‌اي در "مني" ذبح کن.
گوسفند را هم از آغاز تو خود انتخاب مکن، بگذار خدا انتخاب نمايد، و
آن را، بجاي اسماعيلت، به تو ارزاني کند.
نظرات کاربران
UserName