اگراشخاصی صرفا برای تفریح ورق بازی کنند نه برد وباخت آ یا مرتکب حرام می شوند
نظرات کاربران
UserName