قطره زيباي شبنم روي برگي سبز
ترنجبين»ماده ا‍ي است شيرين كه بصورت شبنم روي گياه«حاج»(همان خارشتر يا خار بز)مي نشيند. خواص ترنجبين : 1- گلهاي آن براي بواسير (نوعي بيماري)مفيد است. 2- نوشيدن كمي ازعرق اين گياه براي مدتي ، تا حدودي در دفع سنگ كليه و مثانه موثر است. احتياط كنيد! : 1- بسياري از خانواده ها براي بهبود زردي در كودك خود ، از مخلوط ترنجبين و آب قند استفاده مي كنند. اين مواد ، در بهبود زردي تاثيري ندارد، و چه بسا باعث اسهال و استفراغ نوزاد نيز مي شود. 2- بيماران مبتلاد به حصبه ، اسهال خون ، بواسير، خون ادراري و آبله از خوردن ترنجبين خودار‍ي كنند. 3- ترنجبين بر اطفال و اشخاص گرم مزاج مضراست.
نظرات کاربران
UserName