برگ سبز زيبا
زندگي در روي کره زمين به انرژي حاصل از خورشيد وابسته است. فتوسنتز تنها فرايند مهم بيولوژيکي است که مي‌تواند از اين انرژي استفاده کند. علاوه بر اين بخش عمده‌اي از منابع انرژي در اين سياره ناشي از فعاليتهاي فتوسنتزي انجام شده در اين زمان يا در زمانهاي گذشته مي‌باشد. فعال‌ترين بافت فتوسنتزي گياهان عالي مزوفيل برگ است. سلولهاي مزوفيل داراي تعداد زيادي کلروپلاست هستند که حاوي رنگدانه‌هاي سبز ويژه‌اي به نام کلروفيل براي جذب نور مي‌باشند.
نظرات کاربران
UserName