برگهاي سبز بلند پيچي و حلقه اي
اگر گازهاي تنفسي گياه را بطور دقيق بررسي کنيم، مي‌بينيم که معمولا حجم دي‌اکسيد کربن دفع شده از گياه برابر حجم اکسيژن جذب شده نيست. نسبت بين اين دو را کسر تنفسي مي‌نامند. اين کسر برحسب مراحل مختلف رويش و گل دادن گياه متفاوت بوده و تا حدودي نوع ماده‌اي که در واکنشهاي تنفسي تجزيه مي‌شود را مشخص مي‌سازد. در صورت تجزيه هيدراتهاي کربن اين کسر برابر يک مي‌شود. در تجزيه مواد ليپيدي و پروتئيني و اسيد ماليک به ترتيب در دو مورد اول کمتر از يک و در مورد آخر بيشتر از يک خواهد بود.
نظرات کاربران
UserName