برگ سبز با قطرات زيباي شبنم
شبنم، وقتي آسمان صاف است، بيشتر و زماني که هوا ابري است، کمتر تشکيل مي‌شود. تبخير آب، شب‌هايي که آسمان صاف است، بيشتر است.آسمان صاف است، بيشتر است.در چنين شب‌هايي، سطح گياهان و درختان نيز سردتر مي‌شود؛ در نتيجه شبنم بيشتري به وجود مي‌آيد. ولي وقتي هوا ابري است سطح گياهان در طول شب سرد نمي‌شود؛ به همين دليل شبنم کمتري تشکيل مي‌شود. ساعاتي پس از طلوع خورشيد قطرات شبنم بخار مي‌شوند و از بين مي‌روند.
نظرات کاربران
UserName