برگ سبز همراه با شبنم
نحوه شکل‌گيري شبنم را مي‌توان با يک آزمايش ساده مشاهده کرد. ليواني را روي ميز قرار دهيد. مقداري يخ يا آب يخ داخل آن بريزيد. پس از مدتي متوجه قطرات ريزي بر روي سطح خارجي ليوان خواهيد شد.اين قطرات در اثر متراکم شدن بخار آب موجود در هوا به وجود مي‌آيند. دقيقاً به همين ترتيب، وقتي در طول شب گياهان و درختان سرد مي‌شوند، بخارآب موجود در هوا به شکل شبنم بر روي آنها متراکم مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName