برگهاي سبز با قطرات زيباي شبنم
قطرات شبنم در اثر متراکم شدن بخارآب موجود در هوا به وجود مي‌آيند. هواي پيرامون ما داراي مقداري بخار آب است که ما به آن رطوبت مي‌گوييم. هواي گرم در مقايسه با هواي سرد رطوبت بيشتري دارد. در طول شب، وقتي بخار آب موجود در هواي گرم با سطح سرد اجسامي مانند برگ گياهان، سنگ‌ها و غيره برخورد مي‌کند، به صورت قطرات ريز آب متراکم مي‌شود. اين قطرات ريز آب، همان شبنم‌اند.
نظرات کاربران
UserName