قطرات زيباي شبنم روي برگي سبز
حتماً بارها در ساعات اوليّه صبح متوجه وجود قطرات ريزآب بر روي گياهان و درختان شده‌ايد که مانند مرواريد مي‌درخشند. به اين قطرات، شبنم مي‌گويند. بسياري از مردم فکر مي‌کنند شبنم نيز مانند باران در طول شب از آسمان بر زمين مي‌بارد. ولي اين‌طور نيست.شبنم، وقتي آسمان صاف است، بيشتر و زماني که هوا ابري است، کمتر تشکيل مي‌شود. تبخير آب، شب‌هايي که آسمان صاف است، بيشتر است.
نظرات کاربران
UserName