برگ زرد زيبا با خطهاي قرمز
در گياهان اندامهاي ويژه‌اي جهت رساندن اکسيژن به سلولها و انتقال دي‌اکسيد کربن حاصل از تنفس آنها به خارج وجود ندارد. تبادل گازها از راه روزنه‌ها و عدسک‌ها ، انجام مي‌شود. در بين سلولهاي تشکيل دهنده اندامهاي گياه وجود حفرات کوچک و بزرگ و اتاقکهاي زير روزنه‌اي و سلولهاي کروي با حفرات فراوان در زير عدسک‌ها موجب مي‌شوند که تبادلات گازي در گياه به سهولت انجام شود. گازهاي حاصل از فرايند فتوسنتز و تنفس برحسب قوانين انتشار گازها در گياه بين اندامهاي گياه و محيط خارج مبادله مي‌گردد.
نظرات کاربران
UserName