برگ سبز زيبا همراه با قطرات باران از نزديک
خواص برگ درخت انجير : 1- - برگ پخته درخت انجير ملين است . 2- براي برطرف کردن ورم هاي بدن، برگ انجير را روي اين قسمت ها بگذاريد. 3- برگ درخت انجير را در آب جوش ريخته و بگذاريد کمي سرد شود. سپس آن را داخل يک لگن بريزيد و داخل آن بنشينيد که بواسير دردناک و متورم را درمان مي کند. 4- جوشانده برگ درخت انجير شکم درد را برطرف مي کند. 5- دم کرده برگ هاي درخت انجير به مقدار ?? گرم تا?? گرم در يک ليتر آب، مُسکّن است و براي معالجه سرفه تجويز مي شود.
نظرات کاربران
UserName