برگهاي سبز و بلند همراه با قطرات شبنم
اشکال برگ با آنکه در يک گونه يا يک پايه گياه معمولا يکنواخت و ثابت است ولي گاهي در برخي از گياهان يک شکل و يکنواخت نبوده ، داراي دو يا چند شکل مختلف است که به آن حالت پلي مورفيسم برگي مي‌گويند.رشد پهنک برگ در بيشتر گياهان محدود و در عوض رشد ضمايم آن مانند گوشوارکها ، نيام ، يا دمبرگ فوق‌العاده است. به عنوان مثال نيام برگ در گياهان تيره جعفري معمولا رشد فوق‌العاده دارد.
نظرات کاربران
UserName