برگهاي سبز زيبا
برگها نقش بسيار مهمي در چرخه غذايي جانوران و انسان دارند. بسياري جانوران ? مانند گاو و گوسفند و بز ? از گياهان تغذيه مي‌کنند. جانوران گوشتخوار نيز با تغذيه از جانوران گياهخوار به طور غير مستقيم به گياهان وابسته هستند.استفاده از انواع سبزيها بصورت خام و پخته بخشي از نياز غذايي انسان‌ها را برطرف مي کند. انسان از برگ گياهان استفاده‌هاي ديگري نيز مي‌کند. مثلا" با خشک کردن برگ بوته چاي ? چاي تهيه مي‌کند و از برگهاي روغندار انواع روغنها را مي‌سازد.
نظرات کاربران
UserName