برگ قرمز و برگ خشک شده
نقشهاي برگ و مهم برگ : 1- فتوسنتز (نورساخت): فرآيندي است که در آن گياهان سبز در برابر نور خورشيد و با استفاده از دي‌اکسيد کربن هوا و همچنين آب، گلوکز مي‌سازند و اکسيژن آزاد مي‌کنند. 2- تنفس: فرآيند آزاد سازي انرژي شيميايي مواد غذايي را به کمک اکسيژن تنفس مي‌گويند. 3- تعرق: دفع آب به صورت بخار از سطح برگ را تعرق مي‌گويند. تعرق به صورت روزانه، پوستگي و عدسکي صورت مي‌گيرد. ولي به صورت روزانه‌اي بيشتر ديده مي‌شود. اهميت تعرق به سبب تعرق جريان يافتن آب در گياهان است. 4- تعريق: دفع آب به صورت مايع از سطح برگ را تعريق مي‌نامند.
نظرات کاربران
UserName