گورستان کارگران اهرام مصر
سر در ورودي آرامگاه کارگران اهرام مصر که با يک راهرو پر پيچ و خم به دهليز آرامگاه راه دارد. اين آرامگاه به تازگي نزديک اهرام مصر پيدا شده است.
نظرات کاربران
UserName