ميدان سرخ در سفيدي برف
ميدان سرخ مهمترين ميدان مسکو و روسيه ميباشد. سرخ در فرهنگ کهن مردم روسيه به معني زيبا بوده است. طول آن 695 متر و عرض 130 متر و حدود 72500 متر مربع وسعت داشته و در اوايل قرن پانزدهم بعنوان بازار ساخته شد اين ميدان محل گردهمايي هاي بزرگ در دوران شوروي بود. موزه دولتي تاريخ در ضلع شمالي ميدان واقع است. قسمت شرقي ميدان فروشگاه بزرگ بنام گوم قرار دارد، کليساي جامع سنت باسيل مقدس که در قرن شانزدهم بنا شده در جنوب ميدان قرار دارد، در مقابل کليساي جامع سنت باسيل مجسمه ياد بود منيين و پوژارسکي قرار دارد که بناي آن 1818 ساخته شده و مکاني مدور سنگي در نزديکي کليسا قرار دارد که قبل از پتر کبير اعدام گاه بود. مقبره سران دولت کمونيستي از قبيل استالين، برژنف، آندروپف و افراد مشهوري چون گاگارين و ژنرال ژوکوف نيز در اين محل قرار دارد. مقبره لنين نيز در سال 1924 در کنار ديوار کرملين بنا گرديد که ابتدا بصورت چوبي ساخته شد و در سال 1930 مقبره سنگي بنا گرديد.
نظرات کاربران
UserName