"پيتر" خرگوش نري است که افتخار خوشتيپ ترين حيوان جهان نصيب اش شده است .اودر مراسمي که هيات داوران عکس هاي بيش ازهزارحيوان را بررسي مي کردند رای آورد
"پيتر" خرگوش نري است که افتخار خوشتيپ ترين حيوان جهان نصيب اش شده است .اودر مراسمي که هيات داوران عکس هاي بيش ازهزارحيوان را بررسي مي کردند رای آورد./منبع: تابناک باتو
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName