ستاره هاي دنباله دار
ستاره هاي دنباله‌دار جسم کوچکي در منظومه شمسي هستند که معمولاً از غبار و يخ تشکيل شده و با نزديک شدن به خورشيد ذرات سطحي آن تبخير شده و مانند دنباله به نظر مي‌رسد.
نظرات کاربران
UserName