خر سواری کشیش در قزاقستان
خرسواری کشیش روی انسان برای پاک کردن گناه در قزاقستان! اعتقاد دراین کشور به این صورت است:فردی که به کشیش سواری میدهد،فشار سواری متحمل براو فشار گناه را نیز ازبین میبرد😐😂

🆔 @joktasviri 👈😂
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
خر سواری

کشیش

کلیسا

قزاقستان
تصاویر مرتبط