دوستی جالب گوساله با لاکپشت لئونارد و لاکپشت افریقایی اغلب باهم دیده می شوند ، غذایشان را با هم شریک می شوند و باهم استراحت می کنند' دوستی این دو سوژه عکاسان شده
🔴 دوستی جالب گوساله با لاکپشت
لئونارد و لاکپشت افریقایی اغلب باهم دیده می شوند ، غذایشان را با هم شریک می شوند و باهم استراحت می کنند' دوستی این دو سوژه عکاسان شده
@Shoknews
نظرات کاربران
UserName