لحظه ای که شتاب جاذبه زمین مقدارش کم میشه
لحظه ای g که شتاب جاذبه زمین مقدارش کم میشه
نظرات کاربران
UserName